Szkolenie z VAT online w dniu 5.11.2020 r.

Szkolenie z VAT online w dniu 5.11.2020 r.

Szanowni Państwo Tadeusz Moczuło jako prowadzący szkolenie – we współpracy z Firmą szkoleniową Taxus serdecznie zaprasza na szkolenie internetowe “na żywo” w dniu 5.11.2020 r.  z tematu: “Nowy JPK_VAT z deklaracją”  godz. 9:00 – 14:00 – (wystarczy komputer podłączony do internetu) Możliwość zadawania pytań w trakcie szkolenia.  Informacje o szkoleniu i Program pod linkiem: https://provat.edu.pl/szkolenia-otwarte/?

Nowe regulacje podatkowe od 1.04.2020 r.

Nowe regulacje podatkowe od 1.04.2020 r.

Sejm w dniu 31 marca 2020 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) Ustawa ta zawiera szereg  regulacji w zakresie podatków: CIT, PIT, VAT a także KAS i […]

WDT – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w 2020 r.

WDT – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów w 2020 r.

Polska, mimo obowiązku, nie wdrożyła w terminie do 1.01.2020 r. do ustawy o podatku od towarów i usług – dyrektywy nr 2018/1910, zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE “w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi”. Zmiany te dotyczą wszystkich krajów UE i obejmują: – procedury […]

Najważniejsze zmiany w podatku VAT już obowiązują

Najważniejsze zmiany w podatku VAT już obowiązują

1. Obowiązkowa podzielona płatność  za faktury – od 1.11.2019 r. przy zakupie “wrażliwych” towarów i usług obowiązuje zasada dokonywana zapłaty za faktury w mechanizmie podzielonej płatności. Naruszenie tej zasady pociąga za sobą dotkliwe dla podatników konsekwencje podatkowe oraz karne skarbowe. 2. Zapłata za faktury – wyłącznie na ujawnione rachunki bankowe. W związku z opublikowaniem tzw. […]

Od 1 listopada 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność za faktury – na wybrane towary i usługi

Od 1 listopada 2019 r. – obowiązkowa podzielona płatność za faktury – na wybrane towary i usługi

Z Uzasadnienia Ministerstwa Finansów: “Podstawowym celem projektowanych zmian jest zastąpienie obowiązującego obecnie szczególnego rozwiązania rozliczania podatku VAT, czyli odwrotnego obciążenia stosowanym obligatoryjnie mechanizmem podzielonej płatności (MPP). Wprowadza się również zmiany w zakresie zasad stosowania odpowiedzialności podatkowej. Obligatoryjna forma MPP będzie stosowana w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, które zasadniczo objęte są obecnie reżimem […]

Faktury do paragonów zawierających NIP nabywcy

Faktury do paragonów zawierających NIP nabywcy

W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym, fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Wykaz czynnych podatników VAT – weryfikacja (więcej)

Wykaz czynnych podatników VAT – weryfikacja (więcej)

W dniu 12 kwietnia uchwalono ważne zmiany do ustawy o podatku VAT. Podatnik uzyska możliwość sprawdzenia szczegółowych, bieżąco aktualizowanych danych o obecnym lub przyszłym kontrahencie, w tym: NIP, nazwę i adres firmy, numery rachunków bankowych. Zmiany te mają na celu zabezpieczanie uczciwych podatników przed zawieraniem transakcji z firmami nielegalnymi lub wykreślonymi w rejestrów. Ponadto ustawa […]

Kasy fiskalne online –  zmiany do ustawy o podatku VAT (więcej)

Kasy fiskalne online – zmiany do ustawy o podatku VAT (więcej)

Sejm uchwalił bardzo ważne, można powiedzieć rewolucyjne zmiany w zakresie zasad i warunków stosowania kas fiskalnych online, które pozwolą na automatyczne, bieżące przekazywanie informacji o sprzedaży oraz należnym podatku VAT do nowo utworzonego Centralnego Repozytorium Kas. Szef Krajowej Administracji Skarbowej będzie, na określonych warunkach, udostępniał te dane urzędom skarbowym oraz urzędom celno-skarbowym do wykorzystania w […]

Planowane zmiany w podatku VAT w I półroczu 2019 r. (więcej)

Polska uzyskała zgodę Komisji Europejskiej na zastosowanie przymusowej podzielnej płatności, między innymi na:  wyroby hutnicze, odpady, paliwa silnikowe, roboty budowlane, części samochodowe, elektronikę, komputery,  biżuterię i inne towary zamiast stosowanego dotychczas “odwrotnego obciążenia”. Ponadto w 2019 r. będą wprowadzone: WIS – wiążąca informacja stawkowa; wykaz czynnych podatników VAT z podaniem szczegółowych danych; centralny rejestr faktur; […]

Od 1 lipca 2018 r.  – podzielna płatność za faktury

Od 1 lipca 2018 r. – podzielna płatność za faktury

Ustawa z dnia 15.12.2017 r. – zobacz tekst   ( Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 62) Nabywca faktur może dokonać zapłaty jak dotychczas – klasycznym przelewem, albo też może wybrać bezpieczną i korzystniejszą dla siebie procedurę  “podzielnej płatności”. Problematykę z tym związaną można ująć w punktach jak niżej. I Podzielna płatność 1. Dobrowolność, wybór […]