VAT od 1.01.2019 r. klasyfikacje CN, PKWiU. Wiążąca Informacja Stawkowa – WIS

Obecnie dla wielu towarów i usług obowiązują preferencyjne stawki VAT w wysokości: 5% ( załącznik nr 10 do ustawy) lub w wysokości 8% ( jak w załączniku nr 3 do ustawy).
Aby unikać błędnego, pomyłkowego opodatkowania tych towarów i usług ustawodawca określił ich szczegółowe nazwy  bądź nazwy grup, podając jednocześnie w tych załącznikach symbole PKWiU (2008), przyporządkowane poszczególnym towarom, usługom lub ich grupom.
Od 1.01.2019 r. planowane jest wprowadzenie obowiązku  klasyfikowania towarów według nomenklatury CN natomiast dla usług będzie stosowana klasyfikacja PKWiU 2015 r.
To z kolei powoduje konieczność opracowania nowej tzw. matrycy towarów i usług, które będą opodatkowane według obniżonych stawek VAT.
Ponadto zostanie wprowadzona nowa instytucja WIS – Wiążąca Informacja Stawkowa, o której  wydanie będzie mógł wystąpić podatnik.
WIS będzie miała podobne zastosowanie jak obecna interpretacja indywidualna – wskazująca na prawidłowe opodatkowanie VAT a także mająca walor “ochronny” dla podatnika dla którego zostaje wydana.
Planowane zmiany mają wejść w życie z mocą od 1 stycznia 2019 r.
zobacz więcej – szkolenia: