Regulamin

Regulamin Platformy internetowej obejmującej:
Szkolenia Podatkowe   oraz   Bazę orzecznictwa podatkowego

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Właścicielem Platformy szkoleń internetowych zamieszczonej na stronie www.provat.edu.pl zwanej dalej Platformą jest PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków  NIP: 679-161-71-82, REGON 122871938, wpisany  do rejestru CEIDG od 1.10.2000 r.
 2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 15. pod adresem e-mail: biuro@provat.edu.pl .
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług elektronicznych  w rozumieniu ustawy  z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, w zakresie udostępnienia poprzez internet odpłatnych:  Szkoleń podatkowych oraz dostępu do Bazy orzecznictwa podatkowego.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
 5. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej Platformy.
 6. Warunkiem skutecznie złożonego Zamówienia na Platformie jest zapoznanie się z Regulaminem, jego zaakceptowanie,  przestrzeganie przez Usługobiorcę  oraz dokonanie zakupów  na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 7. Platforma działa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udostępniona w języku polskim.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Usługobiorcą  a Usługodawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Usługobiorca wskazuje adres e-mail.
 9. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej Strony.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – oznacza PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków  NIP: 679-161-71-82, REGON 122871938, wpisany do rejestru CEIDG od 1.10.2000 r.
 2. Usługobiorca – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, dokonującą Zamówienia na Platformie .
 3. Platforma – oznacza Platformę internetową LMS , prowadzoną przez Usługodawcę, dostępną na stronie internetowej www.provat.edu.pl
 4. Dane Autoryzacyjne – dane Usługobiorcy podane podczas zakładania Konta  na Platformie celem weryfikacji podczas logowania.
 5. Usługi elektroniczne – udostępniane drogą elektroniczną usług w postaci dostępu do cyfrowych zasobów szkoleń internetowych oraz Bazy orzecznictwa.
 6. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Usługobiorcę  z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.
 7. Cena  – cena zwolniona od podatku VAT: cena netto = cena brutto
 8. Użytkownik – Usługobiorca, a także osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie internetowej.
 9. Zamówienie – oznacza przyjęcie przez Usługobiorcę oferty Usługodawcy w przedmiocie sprzedaży określonych usług prezentowanych na Stronie internetowej Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Pliki Cookies – tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Platformy.
 11. PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, Usługodawcy są następujące:  a) zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 16 lub wyższą, b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 2. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych na Platformie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.
 3. Usługodawca zapewnia wiarygodność Platformy stosując aktualny certyfikat SSL Rapid SSL Standard dla strony internetowej provat.edu.pl.

§ 4. Konto Usługobiorcy

 1. Usługobiorca może założyć indywidualne Konto na Platformie, które nie jest wymagane, aby dokonać zakupu usług.
 2. Zakładając Konto Usługobiorca wypełnia formularz podając: adres e-mail oraz hasło do weryfikacji  na stronie internetowej Platformy. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Usługobiorcy.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się  z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Usługobiorca oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się  z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych z Zamówieniami składanymi na Platformie.
 6. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać jako dane poufne. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Usługobiorcy znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Usługobiorcę Danych Autoryzacyjnych.
 7. Usługobiorca po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Usługobiorcy  i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. W celu usunięcia Konta Usługobiorcy z tej Platformy należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: biuro@provat.edu.pl z prośbą     o usunięcie Konta Usługobiorcy wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego na Platformie.
 9. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Usługobiorcy na Platformie.

§ 5 Dostęp

1.  Dostęp do usług Platformy jest uzależniony od:
a) zamówienia usługi odpłatnej oraz dokonania zapłaty za dostęp,
b) zalogowania.
Zakres tych usług jest określony na Platformie.
2.  Zamówienie usługi odbywa się poprzez formularz zamówienia zgodnie z   Regulaminem.
3. Czas dostępu do usługi wymagającej zalogowania liczony jest od chwili przesłania loginu i hasła na adres e-mail Usługobiorcy.
4. Usługodawca ma prawo odmówić uruchomienia usługi, jeśli dane przesłane przez Usługobiorcę są niepoprawne.

§ 6. Zamówienie

 1. Zamówienie usługi na Platformie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, na formularzu zamówienia, danych niezbędnych   do zindywidualizowania Usługobiorcy, w tym przez podanie adresu e-mail Usługobiorcy, stanowiącego odtąd jego login.
 2. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 3. Proces zamówienia usług kończy się wciśnięciem klawisza  „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. Po złożeniu zamówienia, Usługobiorca otrzymuje na adres email potwierdzenie zawarcia umowy. Jeżeli hasło nie zostało zdefiniowane przez Usługobiorcę na formularzu zamówienia, jest ono mu przesyłane razem z potwierdzeniem zawarcia umowy.
 5. Zalogowanie Usługobiorcy na Platformie odbywa się poprzez wprowadzenie do systemu teleinformatycznego usługodawcy jego loginu oraz hasła.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 7. Płatności

 1. Ceny szkoleń internetowych oraz ceny dostępu do Bazy orzecznictwa w ofercie Platformy wyrażone są w złotych polskich – zwolnione od podatku VAT:  cena netto = cena brutto.
 2. Podana cena przy każdej usłudze jest wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy od chwili złożenia Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 5. Formy płatności za zamówione usługi: płatność drogą elektroniczną za pośrednictwem Przelewy24.
  Więcej na temat sposobu realizacji płatności na stronie internetowej Przelewy24.pl

§ 8. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez  Konsumenta

 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą   lub zawodową (konsument).
 2. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie to przysługuje również Usługobiorcy  nie będącemu konsumentem.
 3. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2015 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827 ze zm.). Po wystąpieniu wyżej wymienionej okoliczności Usługobiorca traci prawo  do odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać: Adresat: PROVAT Tadeusz Moczuło 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 44/54;  www.provat.edu.pl;  e-mail: biuro@provat.edu.pl; informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży wskazanych usług; datę i numer faktury; imię, nazwisko, adres Usługobiorcy oraz podpis  (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) a także datę.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Usługobiorcę oświadczenia na adres Sprzedawcy lub e-mailem:  biuro@provat.edu.pl przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą,  a Usługobiorca będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Usługobiorcy będącego Konsumentem  o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Usługobiorcy cenę usługi, o ile została wcześniej zapłacona.

§ 9. Reklamacje usług elektronicznych

 1. Usługobiorca ma prawo do reklamacji  usługi elektronicznej zamówionej na Platformie.
 2. Usługobiorca dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danej usługi, podając:.
  imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, datę zgłoszenia, numer faktury VAT, nazwę usługi, opis i rodzaj wady, żądania Usługobiorcy, telefon kontaktowy.
 3. Reklamacje należy kierować:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy:  biuro@provat.edu.pl
  • pisemnie na adres usługodawcy: PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków.
 4. Usługobiorca może żądać w szczególności wymiany na nową usługę.
 5. Usługodawca zobowiązuje się powiadomić Usługobiorcę o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji  w terminie do 14 dni od daty jej złożenia.

§ 10. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na Platformie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorcę z Platformy  Internetowej w sposób sprzeczny z przepisami prawa,
 4. Teksty szkoleń internetowych publikowane na Platformie nie stanowią opinii prawnych ani urzędowej interpretacji przepisów prawa podatkowego lub sądowo administracyjnego.
 5. Jedynym źródłem prawa podatkowego jest ustawa albo rozporządzenie. Dlatego też treści szkoleń internetowych stanowią poglądy ich autora lub odzwierciedlenie jego wiedzy. Nie stanowią one czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa.  Baza orzecznictwa podatkowego zawierająca wyroki NSA, ETS oraz  interpretacje podatkowe Ministra Finansów, nie powinny być traktowane jako źródło lub wykładnia prawa, a tym samym nie mogą stanowić wyłącznej podstawy  dla decyzji biznesowych lub podatkowych, podejmowanych na odpowiedzialność usługobiorcy.
 6. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku   z zawartością Serwisu bez względu
  na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 7. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Serwisu.

§ 11. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Usługobiorca ma prawa i obowiązek do korzystania z Platformy zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

§ 12. Polityka prywatności / dane osobowe

 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Usługobiorcę będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych
 2. Dane osobowe Usługobiorców przekazane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Usługobiorcy  zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.
  poz. 1182 z późn. zm.) Usługodawca oświadcza, że:

  1. administratorem danych jest PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków.
  2. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,
  3. dane nie będą udostępniane osobom trzecim,
  4. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
 5. Złożenie Zamówienia na Platformie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących wyłącznie usług świadczonych przez Platformę i może w każdym czasie tą zgodę odwołać, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Usługobiorców zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

§ 13. Pliki Cookies

 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Platformy (zapamiętywanie preferencji a także ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

§ 14. Prawa autorskie

 1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w usługach elektronicznych oraz materiałów zamieszczanych na Stronie internetowej przysługują Usługodawcy.
 2. Platforma zastrzega sobie prawo do zabezpieczania szkoleń internetowych przed nieautoryzowanym udostępnianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 3. Umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do utworów i materiałów wskazanych w ust. 1.
 4. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób szkoleń internetowych lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach oraz drukowanie wszelkich materiałów dotyczących szkoleń internetowych, a także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z tych szkoleń z osobami trzecimi.
 5. Zakazane jest korzystanie ze szkoleń internetowych jak również z Bazy orzecznictwa w taki sposób, aby inna osoba niż zalogowana na Platformie miała dostęp  do tych szkoleń lub Bazy orzecznictwa.
 6. Wszystkie szkolenia internetowe oferowane przez Platformę są objęte ochroną przewidzianą  w ustawie z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zabrania się:
  • rozpowszechniania szkoleń w całości i/lub ich fragmentach, bez zezwolenia twórcy,
  • utrwalania lub zwielokrotniania szkoleń w celu ich rozpowszechniania.
 7. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Usługobiorca niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Sprzedawcy dwukrotnej ceny zamówionego szkolenia internetowego, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

§ 15. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę
  na poczet świadczenia przez Usługodawcę usług odpłatnych.
 2. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu. Usługobiorcy są informowani  o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz.2135).
 5. Ewentualne spory między Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Usługodawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 6. Sądem właściwym jest sąd miejsca wykonania usługi / sąd właściwy dla miejsca zamieszkania / zwykłego pobytu Usługobiorcy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.03.2016 roku.
 8. Skargi na usługi online:
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show