SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA KSIĘGOWE NOWOŚCI W PODATKACH
+48 12-654-45-45 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin

Regulamin Platformy internetowej obejmującej Szkolenia Podatkowe   

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Właścicielem Platformy szkoleń internetowych zamieszczonej na stronie www.provat.edu.pl zwanej dalej Platformą jest PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków  NIP: 679-161-71-82, REGON 122871938, wpisany  do rejestru CEIDG od 1.10.2000 r.
 2. W sprawach związanych z zamówieniem, w tym w przypadku problemów z logowaniem oraz w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej, Usługobiorca może się kontaktować z Usługodawcą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8. do 15. pod adresem  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
 3. Niniejszy Regulamin dotyczy świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( t.j.: Dz. U. z 2020 r, poz. 344) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Platformy, w zakresie udostępnienia poprzez internet odpłatnych szkoleń podatkowych.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy.
 5. Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Strony internetowej Platformy.
 6. Warunkiem skutecznie złożonego Zamówienia na Platformie jest zapoznanie się z Regulaminem, jego zaakceptowanie, przestrzeganie przez Usługobiorcę oraz dokonanie zakupów  na warunkach określonych w tym Regulaminie.
 7. Platforma działa wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udostępniona w języku polskim.
 8. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierana między Usługobiorcą a Usługodawcą z chwilą złożenia Zamówienia, w którym Usługobiorca wskazuje adres e-mail.
 9. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wypowiedzenie w każdym czasie i bez podania przyczyn w terminie 7 dni.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć Użytkownikowi Umowę sprzedaży lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną na podstawie Regulaminu za 3- dniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z Platformy oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Usługobiorcy niniejszego Regulaminu.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług elektronicznych dokonywane jest pocztą elektroniczną na adres e-mail drugiej Strony.
 12. Informacje prezentowane na Platformie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Usługodawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 • 2. Definicje
 1. Usługodawca – oznacza PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków  NIP: 679-161-71-82, REGON 122871938, wpisany do rejestru CEIDG od 1.10.2000 r.
 2. Usługobiorca – oznacza przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, dokonującą Zamówienia  na Platformie .
 3. Dane Autoryzacyjne - dane Usługobiorcy podane podczas zakładania Konta  na Platformie celem weryfikacji podczas logowania.
 4. Usługi elektroniczne – udostępniane drogą elektroniczną usług w postaci dostępu do cyfrowych zasobów szkoleń internetowych
 5. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość przez Usługobiorcę

z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy w trybie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie uzupełnionych o treść oferty i Zamówienia, która dochodzi do skutku bez formy pisemnej w wyniku złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

 1. Cena  - cena zwolniona od podatku VAT: cena netto = cena brutto
 2. Użytkownik - Usługobiorca, a także osoba przeglądająca treści opublikowane na Stronie internetowej.
 3. Zamówienie - oznacza przyjęcie przez Usługobiorcę oferty Usługodawcy w przedmiocie sprzedaży określonych usług prezentowanych na Stronie internetowej Platformy, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Pliki Cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas użytkowania Platformy.
 5. PDF – format plików służący do prezentacji, przenoszenia i drukowania treści tekstowo – graficznych.
 • 3. Wymagania techniczne
 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, Usługodawcy są następujące:  a) zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows mającym dostęp do sieci Internet wraz z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową, np.: Microsoft Internet Explorer 8 lub wyższą, Mozilla Firefox 16 lub wyższą, b) aktywne konto poczty elektronicznej (email).
 2. Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo transmisji przekazywanych danych na Platformie poprzez stosowanie szyfrowanego przekazu danych opartego na protokole SSL.
 3. Usługodawca zapewnia wiarygodność Platformy stosując aktualny certyfikat SSL Rapid SSL Standard dla strony internetowej provat.edu.pl.
 • 4. Konto Usługobiorcy
 1. Usługobiorca może założyć indywidualne Konto na Platformie, które nie jest wymagane, aby dokonać zakupu usług.
 2. Zakładając Konto Usługobiorca wypełnia formularz podając: adres e-mail oraz hasło  do weryfikacji    na stronie internetowej Platformy. Dane zamawiającego są zapamiętane na Koncie Usługobiorcy.
 3. Po wpisaniu danych rejestracyjnych Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem złożenia Zamówienia.
 4. Wypełniając formularz rejestracyjny Usługobiorca oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się  z Regulaminem  i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych  w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 5. Wypełniając formularz rejestracyjny, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną na podane w czasie Rejestracji konto pocztowe informacji i potwierdzeń związanych  z Zamówieniami składanymi na Platformie.
 6. Usługobiorca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo oraz właściwe używanie Danych Autoryzacyjnych, które powinien przechowywać jako dane poufne. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Dane Autoryzacyjne Usługobiorcy znalazły się  w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Usługobiorca ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia    o tym fakcie Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane  z ujawnieniem przez Usługobiorcę Danych Autoryzacyjnych.
 7. Usługobiorca po rejestracji może w dowolnym momencie zalogować się na Konto Usługobiorcy i dokonywać zmian podanych przez siebie danych.
 8. W celu usunięcia Konta Usługobiorcy z tej Platformy należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z prośbą     o usunięcie Konta Usługobiorcy wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej, aktualnie zarejestrowanego na Platformie.
 9. Na ten sam adres e-mail nie można założyć więcej niż jednego Konta Usługobiorcy na Platformie.
 10. Zakazane jest dostarczanie do Systemu treści o charakterze bezprawnym.
 • 5. Zamówienie
 1. Złożenie zamówienia jest możliwe po złożeniu oświadczenia o akceptacji Regulaminu.
 • 6. Płatności
 1. Ceny szkoleń w ofercie Platformy wyrażone są w złotych polskich - zwolnione od podatku VAT:  cena netto = cena brutto.
 2. Podana cena przy każdej usłudze jest wiążąca dla Usługodawcy i Usługobiorcy od chwili złożenia Zamówienia.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura VAT.
 4. Usługobiorca upoważnia Usługodawcę do przesłania faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia.
 • 7. Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość przez  Konsumenta
 1. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się wyłącznie do umów, w których Usługobiorcą jest osoba fizyczna zawierająca umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument).
 2. Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin biegnie od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie to przysługuje również Usługobiorcy nie będącemu konsumentem.
 3. W przypadku rozpoczęcia korzystania z Usługi elektronicznej przed upływem 14 dni od zawarcia umowy Usługobiorca wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu  do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 287 ze zm.). Po wystąpieniu wyżej wymienionej okoliczności Usługobiorca traci prawo  do odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać: Adresat: PROVAT Tadeusz Moczuło 30-611 Kraków, ul. Wysłouchów 44/54;  www.provat.edu.pl;  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; informuję  o odstąpieniu od umowy sprzedaży wskazanych usług; datę i numer faktury; imię, nazwisko, adres Usługobiorcy oraz podpis  (jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) a także datę.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy wysłanie przez Usługobiorcę oświadczenia na adres Usługodawcy lub e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.
 6. W razie skutecznego odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca będący Konsumentem jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
 7. Niezwłocznie po otrzymaniu skutecznego oświadczenia Usługobiorcy będącego Konsumentem  o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni, Usługodawca obowiązany jest zwrócić Usługobiorcy cenę usługi, o ile została wcześniej zapłacona.
 8. Zapisy dotyczące konsumenta zawarte w Regulaminie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 • 8. Reklamacje usług elektronicznych
 1. Usługobiorca dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne dotyczące danej usługi, podając:.
  imię i nazwisko Usługobiorcy lub nazwę firmy, datę zgłoszenia, numer faktury VAT, nazwę usługi, opis i rodzaj wady, żądania Usługobiorcy, telefon kontaktowy.
 2. Reklamacje należy kierować:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • pisemnie na adres usługodawcy: PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków.
 3. Usługobiorca może żądać w szczególności wymiany na nową usługę.
 4. Organizator rozpatruje reklamację Uczestnika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania (zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta), chyba że z przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin.
 5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie Usługodawcy o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez Usługodawcę na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcy będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a.http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 7. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 8. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 9. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji Handlowej (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1706)   z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Usługodawcą.
 10. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 11. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.
 • 9. Odpowiedzialność Usługodawcy
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług na Platformie z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub poprawy/naprawy Strony internetowej.
 3. Jedynym źródłem prawa podatkowego jest ustawa albo rozporządzenie. Dlatego też treści szkoleń internetowych stanowią poglądy ich autora lub odzwierciedlenie jego wiedzy. Nie stanowią one czynności z zakresu świadczenia pomocy prawnej, czynności doradztwa podatkowego czy jakiegokolwiek innego doradztwa. 
 1. Usługodawca dąży do zapewnienia dostępności usługi oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Usługobiorcy niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 1. Usługodawca nie odpowiada za żadne szkody powstałe czy też mogące powstać w związku z zawartością Platformy bez względu na bezpośrednią czy pośrednią przyczynę powstania tych szkód.
 2. W szczególności Usługodawca nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku dokonania lub zaniechania przez Usługobiorcę określonych czynności prawnych w imieniu własnym czy też w cudzym imieniu, nawet jeżeli użytkownik przy podejmowaniu decyzji kierował się w jakiejkolwiek mierze treścią Platformy.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Usługobiorcy, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez niego umyślnie.
 4. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Usługodawcy, odpowiedzialność ta w stosunku do Usługobiorcy niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
 • 10. Polityka prywatności / dane osobowe
 1. W celu realizacji Zamówienia wszelkie dane osobowe ujawnione w procesie zamówienia dostarczone przez Usługobiorcę będą zachowywane i przetwarzane przez Administratora Danych
 2. Dane osobowe Usługobiorców przekazane w związku ze świadczeniem usług elektronicznych nie będą przekazywane osobom trzecim.
 3. Dane osobowe zostaną niezwłocznie usunięte na pierwsze żądanie Usługobiorcy zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781). Usługodawca oświadcza, że:
  1. administratorem danych jest PROVAT Tadeusz Moczuło w Krakowie, ul. Wysłouchów 44/54 30-611 Kraków.
  2. dane są zbierane w celu realizacji Zamówienia,
  3. dane nie będą udostępniane osobom trzecim,
  4. Usługobiorcy przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
 5. Złożenie Zamówienia na Platformie internetowej powoduje konieczność wskazania przez Usługobiorcę danych osobowych.
 6. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie informacji dotyczących wyłącznie usług świadczonych przez Platformę i może w każdym czasie tą zgodę odwołać, co skutkuje niezwłocznym zaprzestaniem przesyłania tych informacji przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Usługobiorców zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych wskazanych w Formularzu Zgłoszeniowym jako obligatoryjne jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy.
 9. Przetwarzanie Danych Osobowych jest konieczne do wykonania Umowy.
 • 11. Pliki Cookies
 1. W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z Platformy (zapamiętywanie preferencji a także ustawień na naszych stronach, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych), Serwis wykorzystuje pliki cookies.
 2. Usługobiorca ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 • 12. Prawa autorskie
 1. Wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworów zawartych w usługach elektronicznych oraz materiałów zamieszczanych na Stronie internetowej przysługują Usługodawcy.
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych nie przenosi na Usługobiorcę autorskich praw majątkowych do utworów i materiałów wskazanych w ust. 1.
 3. Zakazane jest kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w innym sposób szkoleń internetowych lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na jego stronach oraz drukowanie wszelkich materiałów dotyczących szkoleń internetowych, a także najem, użyczenie lub inne umowy dotyczące korzystania z tych szkoleń z osobami trzecimi.
 4. Zakazane jest korzystanie ze szkoleń internetowych, aby inna osoba niż zalogowana na Platformie miała dostęp do tych szkoleń
 5. Wszystkie szkolenia internetowe oferowane przez Platformę są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t. j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 386) i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Zabrania się:
  • rozpowszechniania szkoleń w całości i/lub ich fragmentach, bez zezwolenia twórcy,
  • utrwalania lub zwielokrotniania szkoleń w celu ich rozpowszechniania.
 1. Za każdy przypadek naruszenia postanowień niniejszego paragrafu Usługobiorca niebędący Konsumentem zobowiązany jest zapłacić na rzecz Usługodawcy równowartość  dwukrotnej ceny zamówionego szkolenia internetowego, którego dotyczy naruszenie, co nie wyłącza innych roszczeń Usługodawcy, w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadach ogólnych oraz roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.
 • 13. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca ma prawo dokonywać zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia przez Usługodawcę usług odpłatnych.
 2. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania na stronach Serwisu. Usługobiorcy są informowani o zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. Umowy zawierane są w języku polskim.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (t. j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j: Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 5. Ewentualne spory między Usługodawcą a Usługobiorcą niebędącym Konsumentem, które mogą wyniknąć z niniejszego Regulaminu strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie. Usługodawca informuje o możliwości rozstrzygania sporów przed stałymi polubownymi sądami konsumenckim działającymi przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 6. Sądem właściwym jest sąd miejsca wykonania usługi / sąd właściwy dla miejsca zamieszkania / zwykłego pobytu Usługobiorcy będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 8. Usługodawca może zmienić Regulamin, w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

      a)zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług przez Usługodawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki       
       określone w Umowie lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub
       zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;

      b)zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;

    c)zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację     
      lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem;

     d) zmiana formy prawnej Usługodawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Usługodawcę wskazanych w niniejszym 
       Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);

       e)zmiany warunków oferowania produktów przez Usługodawcę, dostawców lub producentów produktów.

    9. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w na     
      Platformie oraz poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Uczestnika 
      adres e-mail lub numer telefonu, co Strony uznają za wprowadzenie informacji o zmianie do środka komunikacji elektronicznej w
      taki sposób, żeby Uczestnik mógł zapoznać się z jej treścią.

    10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2023 r.