Ustawy

 

Warunkiem prawidłowego rozliczania podatków z urzędem skarbowym
jest dobra znajomość aktualnych przepisów prawa oraz właściwa ich wykładnia.
                                                                                                                              
kliknij  na przydatne linki:    >   Min. Fin. – Weryfikacja podatników VAT
>  ISAP Internetowy System Aktów Prawnych   >  RCL – Rządowe Centrum Legislacji      >  Sejm – Projekty ustaw

                                                 Ustawy podatkowe:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 900)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r.  o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 768 ze zm.)
3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (t.j. z 2020 poz. 106 ze zm.)
4.
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. w Dz. U. z 2019 r. poz. 865  ze zm.)
5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. w Dz.U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)
6. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych ( t.j. w Dz.U. z 2019 r. poz. 1519 ze zm.)
7. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.  w Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.)

Dyrektywy i Rozporządzenia UE

  1. DYREKTYWA 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. U. L 347/1,  ze zm.)
  2. Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r.  ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE  w sprawie wspólnego systemu  podatku  od wartości dodanej  (Dz. Urz. L 77/1, Dz. Urz. UE z 2012 r.  ze zm.)
  3.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r.  ustanawiające Unijny Kodeks Celny   (Dz. Urz. UE. z 2013 r.
    L Nr 269, str. 1, ze zm.)
  4. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. Z 2015 r.  L 343/558 ze zm.)
  5. Rozporządzenie wykonawcze komisji (UE) NR 815/2012 z dnia 13 września 2012 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (UE)  nr 904/2010 w odniesieniu do procedur szczególnych dotyczących podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne   na rzecz osób niebędących podatnikami (Dz. Urz. UE  z 2012 r.  L 249/3 ze zm.)